1
Budynek sanitariatów.
Budynek sanitariatów.

Budowa budynku sanitariatów.


2
Rozbudowa budynku dydaktycznego.
Rozbudowa budynku dydaktycznego.

Rozbudowa budynku dydaktycznego w Ełku.


3
Budynek mieszkalny jednorodzinny.
Budynek mieszkalny jednorodzinny.

Budowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego w Giżycku.


4
Budynek mieszkalny jednorodzinny.
Budynek mieszkalny jednorodzinny.

Budowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego na Mazurach.


5
Budynek mieszkalny jednorodzinny.
Budynek mieszkalny jednorodzinny.

Budowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego na Mazurach.